Høring og vedtagelse

Planstrategi 2019 er vedtaget den 16. december 2019

Byrådet 1. behandlede Planstrategi 2019 den 23. september 2019 og vedtog at sende Planstrategi 2019 i offentlig høring i 8 uger. Lisbeth Torfing, Enhedslisten stemte imod. Vedtagelsen blev offentligt bekendtgjort den 30. september 2019.

Byrådet 2. behandlede Planstrategi 2019 den 16. december 2019. Vedtagelsen blev offentligt bekendtgjort den 19. december 2019.

 

Offentlig høring 

Planstrategien skal medvirke til at skabe en offentlig debat om den fysiske planlægning og indholdet i den efterfølgende kommuneplan. Planstrategi 2019 var i offentlig høring fra den 30. september til den 25. november 2019. Planstrategien blev annonceret og offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside og på digitale medier, hvor borgerne havde mulighed for at orientere sig om indholdet og afgive høringssvar frem til den 25. november.

Derudover afholdtes der syv åbent-hus arrangementer i Horsens, Brædstrup, Gedved, Søvind, Hatting, Stensballe og Østbirk. De syv lokaliteter var valgt ud fra, at de kunne dække et større distrikt, herunder nabobyerne. Åbent-hus-arrangementerne lå i tidsrummet 14.00 til 18.00. Her kunne borgerne få en snak med kommunens planlæggere om, hvad planstrategien betyder for borgeren, byen og lokalområdet. Man kunne også få hjælp til at afgive høringssvar.

I høringsperioden blev der holdt særskilte arrangementer med Børnebyrådet og Ungerådet, med særligt fokus på at få de unges input til kommunens fysiske udvikling. Du kan læse mere om de unges input i fokusområdet her.

Da høringsperioden var ovre, blev alle idéer, forslag og bemærkninger forelagt Horsens Byråd, der ved vedtagelsen den 16. december 2019 tog stilling til, om de gav anledning til ændringer i planstrategien.

 

Høringssvar og Byrådets behandling
Horsens Kommune modtog i forbindelse med den offentlige høring 124 høringssvar.

Høringssvarene gav anledning til, at Byrådet, på baggrund af administrationens anbefaling, besluttede at foretage følgende ændringer i strategien:

  • Interesseområde for byomdannelse ved Stenagervej i Østbirk blev taget ud
  • Interesseområde for byvækst i Gedved Øst blev taget ud
  • Interesseområde for byvækst/udviklingsområde ved Hovmarksvej i Stensballe blev taget ud

I den politiske behandling blev det derudover besluttet at tage 3 nye interesseområde for byvækst med i strategien:

  • Interesseområde for byvækst i Egebjerg syd ved Gl. Kirkevej tages med
  • Interesseområde for byvækst i Voervadsbro sydøst ved Møldrupvej tages med
  • Interesseområde for byvækst i Stensballe nordøst ved Fuglsbjergvej tages med

Du kan se en oversigt over alle indkomne høringssvar og hvordan Byrådet forholdt sig til dem her.

 

Forudsætningsredegørelse for Planstrategi 2019

Forudsætningsredegørelsen danner grundlaget for Planstrategi 2019. Heri belyses en række temaer, der strækker sig fra demografi og socio-økonomisk status over mobilitet, klima og energi og byer og byggeri til byrådets vision, politikker og strategier, statslige og regionale planer samt samfundsmæssige udviklingstendenser.

Du kan læse mere om forudsætningsgrundlaget for Planstrategien her.