Miljøvurdering

Fravalg af miljøvurdering

Horsens Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) screenet Planstrategi 2019 i forhold til en vurdering af, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Horsens Kommune har på baggrund af screeningen truffet afgørelse om, at planstrategien ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen er, at planstrategien med sit overordnede og strategiske sigte ikke vil fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette vil først ske efterfølgende gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i lovens § 10.