Byudviklingsinteresser i Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 fungerer som for-debat i forhold til udlæg af nye byudviklingsområder (Planloven, §§ 23a, 23b og 23c). Derfor udpeger planstrategien på et overordnet niveau en række interesseområder til byudvikling. Interesseområderne vil efterfølgende blive vurderet nærmere i forhold til, om de skal indgå som konkrete nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021. Det er derfor ikke sikkert, at alle interesseområder i Planstrategi 2019 kommer med i Kommuneplan 2021.

Grundlaget for udpegningen af de overordnede interesseområder til byudvikling bygger på det politisk prioriterede udviklingsområde Nørrestrand, samt et generelt ønsker om at understøtte udviklingen i Brædstrup og lokalcenterbyerne.

Derudover bygger udpegningerne på en række konkrete ideer og ønsker fra grundejere og udviklere om ny byudvikling. Horsens Kommune indkaldte i januar 2019 ideer og ønsker til ny byudvikling. Sammen med de ideer ønsker, som kommunen allerede havde modtaget, er der i alt indkommet 56 forslag til konkrete arealer til ny byudvikling og en række ideer og input til planlægningen generelt.

Alle konkrete ideer og ønsker om byudvikling er blevet screenet i forhold til de parametre, der indgår i den byudviklingsmodel, der er beskrevet i afsnittet herover. Nogle ideer og ønsker om byudvikling er blevet valgt fra i den indledende screening, fordi de strider mod planloven og de grundlæggende principper i byudviklingsmodellen. Men flere af ideerne og ønskerne er taget med som interesseområder i Planstrategi 2019. Det betyder, at interesseområderne vil blive detailvurderet i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen, og der vil blive taget endeligt stilling til, om de skal indgå som nye byudviklingsområder i Kommuneplan 2021.

På flere af interesseområderne er der forskellige planlægningsmæssige interesser, der skal afvejes i forbindelse med detailvurderingen af de enkelte områder. De væsentligste planlægningsmæssige interesser er beskrevet under de enkelte interesseområder herunder. Der kan være flere interesser end beskrevet, der skal indgå i detailvurderingen.

 

Følgende byudviklingsinteresseområder
indgår i Planstrategi 2019:

Nørrestrand
Nørrestrand er et politisk højt prioriteret natur- og byudviklingsområde, der over de næste mange år skal udvikle sig til en attraktiv og bæredygtig bydel, hvor naturen og landskabet inkluderes og integreres i bydelen.

Etape 1 og 2 i helhedsplanen for Nørrestrand er detailplanlagt i lokalplan 2016-14, der blev vedtaget i marts 2018. Udviklingen af begge etaper er i gang. Derfor skal det undersøges, om etape 3 i helhedsplanen skal udlægges som nyt areal til boligformål i Kommuneplan 2021.

Horsens syd, Erhvervsbyvej
I Horsens Syd skal det undersøges, om erhvervsområdet, der ligger syd for Ringvej Syd kan udvides mod øst, med henblik på at opnå en bedre udnyttelse af arealerne.

Torsted
Syd-vest for Torsted skal det undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger. Området ligger attraktivt med god adgang til grønne områder og med god tilknytning til den eksisterende by og de nye boligudstykninger.

En del af området er omfattet af konsekvenszone for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, produktionsvirksomheder og støj, der skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst. Der er derudover skovrejsningsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Hansted øst
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger øst for Vandmøllevej. Området ligger attraktivt i forhold til Lille Hansted Å, og i direkte tilknytning til Hansted.

En del af området ligger i støjkonsekvenszone og transportkorridor i forhold til jernbanen, hvilket skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst. Derudover er der på en mindre del af området naturbeskyttelses- og landskabsmæssige interesser, der også skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg nord
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger umiddelbart nord for Egebjerg.

Området ligger med god tilknytning til Egebjerg og med en attraktiv beliggenhed i forhold til Tolstrup Å og Hansted Skov.

Der er naturbeskyttelses- og landskabsmæssige interesser, der skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg nord-vest
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til erhvervsformål mellem motorvej E45 og Østbirkvej.

Området ligger godt i forhold til det overordnede vejnet, med direkte adgang til motorvejen via tilslutningsanlæg 55 Horsens Nord. Det er derfor velegnet til placering af transport- og logistikerhverv, med tilhørende servicefaciliteter.

Dele af området er omfattet af konsekvenszone for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, produktionsvirksomheder, støj og transportkorridor langs motorvej E45. Derudover er der naturbeskyttelsesinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg vest
Det skal undersøges, om der kan udlægges et mindre byudviklingsområde til et nyt forsamlingshus i rundkørslen ved Rådvedvej/Skanderborgvej.

Området er i dag udlagt til rekreative formål, men har med sin centrale beliggenhed i forhold til Egebjerg by og trafikalt potentiale til at udvikles som nyt mødested for hele Egebjerg.

Området ligger i støjkonsekvensområde i forhold til motorvej E45, hvilket skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg vest, Rådvedvej
Det skal undersøges, om det areal, der er udlagt til erhvervsformål i gældende Kommuneplan 2017, kan konverteres til boligformål i forbindelse med kommuneplanrevisionen. Arealet ligger centralt i forhold til både Egebjerg og til det overordnede vejnet.

Dele af området er omfattet af konsekvenszone for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og produktionsvirksomheder samt støjkonsekvensområde i forhold til motorvej og erhvervsområdet mod nord. Derudover er der kulturhistoriske interesser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg sydvest, Sorthøjvej
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger ved Sorthøjvej. Arealet ligger centralt i forhold til både Egebjerg og til det overordnede vejnet.

Området ligger i støjkonsekvensområde i forhold til motorvej E45. Derudover er der landskabsmæssige interesser, kulturhistoriske interesser og naturbeskyttelsesinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Egebjerg syd, Gl. Kirkevej
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger umiddelbart syd for Egebjerg ved Gl. Kirkevej og Kærvej. 

Der er naturbeskyttelses- og landskabsmæssige interesser i store dele af området. En del af området er omfattet af transportkorridor i forhold til jernbanen og støjkonsekvensområde i forhold til jernbanen og Skanderborgvej. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst. Derudover skal det vurderes om der kan skabes tilknytning til eksisterende bymæssig
bebyggelse i byzone.

Gedved nord
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger umiddelbart nord for Gedved. Området ligger med god tilknytning til Gedved by og med en god beliggenhed i forhold til det overordnede vejnet.

Der er kulturhistoriske interesser, grundvandsinteresser og landskabsinteresser i området, der skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Gedved vest
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger umiddelbart vest for Gedved, på Vestervej. Området kan blive en naturlig afrunding af Gedved mod vest.

Der er grundvandsinteresser, skovrejsningsinteresser, naturbeskyttelsesinteresser og kulturhistoriske interesser, der skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Nim vest
I Nim skal det undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger vest for byen. I den forbindelse skal det undersøges, om der skal reduceres tilsvarende i gældende, uudnyttede boligudlæg i den østlige del af Nim.

Formålet med evt. at flytte areal til boligformål vest for byen er at opnå en bedre sammenhæng til den eksisterende by, at understøtte detailhandlen i centerområdet og evt. minimere arealudlæg, der kan påvirke de landskabelige værdier negativt.

En del af området ligger i støjkonsekvensområde i forhold til Skanderborgvej. Derudover er der kulturhistoriske interesser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Nim syd
I området syd for Hovedgaden skal det undersøges, om der kan udlægges et nyt mindre byudviklingsområde. Formålet er at åbne mulighed for tæt-lav bebyggelse, der kan være med til at understøtte detailhandlen og åbne mulighed for alternative bomuligheder i forhold til åben-lav boliger.

Området ligger i influensområde fra en virksomhed mod nord. Der er grundvandsinteresser og kulturhistoriske interesser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Hatting øst
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger på arealet mellem Hattingvej, jernbanen og Smedebakken. Området vil være en naturlig afrunding af Hatting mod øst.

En del af området er omfattet af transportkorridor og støjkonsekvensområde i forhold til jernbanen. Derudover er der naturbeskyttelses- og skovrejsningsinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Lund nord
Det skal undersøges, om der skal udlægges nye byudviklingsområder til boliger på arealerne nord for Lund og Vinten, ved Vintenvej og Brønsholmsvej.

Der er naturbeskyttelses- og landskabsinteresser i området. Disse interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Lund øst
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til erhverv på arealet ved Bøgehøjvej. Området er velbeliggende i forhold til erhverv på grund af nærheden til motorvej E45.

Området ligger i støjkonsekvensområde og transportkorridor i forhold til motorvej E45. Der er planer om udvidelse af motorvejen til tre spor. Derudover er der landskabsinteresser, kulturhistoriske interesser og naturbeskyttelsesinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Voervadsbro sydøst, Møldrupvej
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger sydøst for landsbyen ved Møldrupvej.

Der er landskabs- og naturbeskyttelses interesser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

I bymønsteret i Horsens Kommuneplan 2017 fremgår Voervadsbro som en potentiel bosætningslandsby. Det betyder, at det skal vurderes, om der kan planlægges for en mindre byudvikling i tilknytning til landsbyen. 

Hvis et nyt byudviklingsområde tages med i Kommuneplan 2021, er det en forudsætning, at landsbyen overføres til byzone gennem en efterfølgende lokalplanlægning. Alternativt kan der laves en landsbyafgrænsning, hvor landsbyen forbliver i landzone. En afgrænsning af Voervadsbro kan sikre en udviklingsmulighed med en potentiel boligtilvækst på ca. 5-10% af den eksisterende boligmasse, svarende til 5-10 nye boliger. 

 

Søvind
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger umiddelbart øst for Søvind. Søvind har som en af få lokalcenterbyer i kommunen oplevet en befolkningsmæssig tilbagegang. Der er derfor behov for at se på, om udlæg af nye, attraktive boligområder kan være med til at påvirke en positiv befolkningsudvikling. Derudover er Søvind meget attraktivt beliggende, i tilknytning fjordlandskabet omkring Horsens Fjord.

Der er grundvandsinteresser, kulturhistoriske, naturbeskyttelses- og landskabsmæssige interesser i dele af området, ligesom en del ligger i støjkonsekvenszone i forhold til Oddervej. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst.

Søvind ligger også inden for kystnærhedszonen. Kommunen har mulighed for at udlægge såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvis der ikke er særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

Hvis området skal med i Kommuneplan 2021, er det derfor en forudsætning, at det udlægges som udviklingsområde i kystnærhedszonen i Planstrategi 2019, og at der efterfølgende udarbejdes et landsplandirektiv for området, på baggrund af en ansøgning fra byrådet til erhvervsministeren.

Stensballe nordøst, Fuglsbjergvej
Det skal undersøges, om der skal udlægges et nyt byudviklingsområde til boliger nordøst for Stensballe.

Der er landskabs- og kulturhistoriske  interesser i hele området. Der er  naturbeskyttelses- og skovrejsnings interesser i dele af området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny byvækst. Derudover skal det vurderes om der kan skabes tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse i byzone.

Området ved Fuglsbjergvej ligger også inden for kystnærhedszonen. Kommunen har mulighed for at udlægge såkaldte udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvis der ikke er særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser.

Hvis området skal med i Kommuneplan 2021, er det derfor en forudsætning, at det udlægges som udviklingsområde i kystnærhedszonen i Planstrategi 2019, og at der efterfølgende udarbejdes et landsplandirektiv for området, på baggrund af en ansøgning fra byrådet til erhvervsministeren.

Omdannelse af kvarter omkring Ane Stauningsvej/Langmarksvej, Horsens nord
I gældende Kommuneplan 2017 er fabriksejendommen på Ane Stauningsvej 21 udlagt til potentielt byomdannelsesområde. Det skal undersøges, om omdannelsesområdet skal udvides, så det også kommer til at omfatte arealerne ud til Nørrebrogade mod vest og til Dannebrogsgade / Krudthusvej mod nord.

Området består i dag af en blanding af boliger og erhverv. Med en beliggenhed tæt på både Horsens midtby og Nørrestrands naturområde – og flere steder med udsigt til Nørrestrand - har området potentiale til at udvikle sig til et attraktivt bykvarter. Det skal derfor undersøges, hvordan dette potentiale evt. kan forløses.

Omdannelse af område ved Spedalsø/Høegh Guldbergs Gade, Horsens midtby
I gældende Kommuneplan 2017 er der udlagt et byomdannelsesområde omkring Bjerrevej. Det skal undersøges, om området skal udvides mod syd og øst, så arealet ud mod og umiddelbart øst for Høegh Guldbergs Gade inddrages. Området ligger tæt ved Dagnæs Bæk og Bakkelunden. Potentialet for at omdanne det til nye byformål skal derfor undersøges.

Der er støj fra Høegh Guldbergs Gade og havneområdet. Området ligger derudover i risikoområde Horsens By i forhold til oversvømmelse fra Bygholm Å og Horsens Fjord, samt i lavbundsområde. Disse forhold skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny potentielt omdannelsesområde.

Omdannelse af areal ved Godsbanearealet, Horsens By
I gældende Kommuneplan 2017 er der udlagt et byomdannelsesområde på godsbanearealerne nord for Horsens Station. Det skal undersøges, om arealet skal udvides mod syd, så stationsområdet og værkstedsområdet inddrages.

Hele området ligger tæt på station, busterminal og Horsens midtby. Samtidig ligger det tæt på Bygholm Park og Bygholm Sø. Der er derfor et stort potentiale for udvikling af et nyt og attraktivt bykvarter.

Der er støj og vibrationer fra jernbanen. Disse forhold skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny potentielt omdannelsesområde.

Omdannelse af areal på Østergade, Brædstrup
Arealet udgør den nordlige del af det tidligere Brædstrup Sygehus og omfatter blandt andet det tidligere vaskeri og centralkøkken. Med en beliggenhed i den centrale del af Brædstrup by og tæt på Folkeparken og Ring Skov, er arealet attraktivt i forhold til omdannelse til byformål.

Brædstrup er inde i en positiv udvikling med en igangværende områdefornyelse og byudviklingsprojekter i den centrale del af byen. Der er efterspørgsel på tæt-lav boliger og etageboliger i byen. Potentialet for omdannelse til en nyt, attraktivt beliggende boligkvarter på arealet skal derfor undersøges.

Storegade, Østbirk
Potentialet for omdannelse og fortætning af området mellem Østbirk Bibliotek, Storegade og Præstemarken skal undersøges nærmere. Der er potentiale for et løft af området og etablering af f.eks. flere boliger, der vil få en central beliggenhed, tæt på butikkerne og de grønne områder i Østbirk.

Der er kulturhistoriske interesser i området, der skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny potentielt omdannelsesområde.

Vestergade/Horsensvej, Hovedgård
Bycentrum i Hovedgård er reelt flyttet til området omkring Ørridslevvej og den sydlige del af Horsensvej, hvor byens dagligvarebutikker, skole og sportsfaciliteter ligger. Det oprindelige bycenter omkring Vestergade, den nordlige del af Horsensvej og Stationsvej skal derfor finde en ny identitet. Derfor skal muligheden for en omdannelse af det oprindelige bycenterområde undersøges.

Området ligger i støjkonsekvensområde og transportkorridor i forhold til jernbanen. Der er derudover kulturhistoriske interesser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny potentielt omdannelsesområde.

Silkeborgvej/Tværgade, Lund
Lund er kendetegnet ved en forholdsvis lang bygade, hvor der er en lille centerdannelse omkring Silkeborgvej, Tværgade og Kørupvej. For at styrke denne centerdannelse og definere centrum lidt stærkere, skal mulighederne for omdannelse og fortætning i dette område undersøges nærmere.

Storegade/Bødkervej, Hatting
Potentialet for at omdanne området mellem jernbanen, Storegade og Bødkervej skal undersøges nærmere. Området ligger i den centrale del af Hatting og kan med nye boliger og centerfunktioner være med til at understøtte og forstærke det bycentrum, der ligger omkring dagligvarebutikken.

Området ligger i støjkonsekvensområde i forhold til motorvej E45 og jernbanen, og en mindre del er omfattet af transportkorridor langs jernbanen. Området ligger desuden i risikoområde Hatting By ift. oversvømmelse fra Hatting Bæk. Derudover er der grundvandsinteresser og naturbeskyttelsesinteresser i området. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af, om arealet skal udlægges til ny potentielt omdannelsesområde.

Haldrupvej, Søvind
Søvind har som den eneste lokalcenterby oplevet tilbagegang i indbyggertallet. Byen har et stort potentiale for bosætning, idet der både er skole og børnehave i byen – samtidig med, at den ligger særdeles attraktivt i forhold til Horsens Fjord.

Centrum af Søvind er i dag koncentreret omkring kirken og dagligvarebutikken ved Sandbjergvej. Men der er potentiale for at omdanne Haldrupvej på strækningen mellem Søvangen og Katrinehøjvej og dermed give byen et generelt løft. Det skal derfor undersøges, om der kan etableres nye boliger og evt. flere centerfunktioner i området.

En del af området ligger i støjkonsekvensområde i forhold til Oddervej, og der er naturbeskyttelsesinteresser. Disse forhold og interesser skal indgå i vurderingen af omdannelsespotentialet.

Sdr. Vissing
Det er vurderet, at Sdr. Vissing har en god rummelighed i forhold til boligformål. Det skal undersøges nærmere om der er arealer med potentiale for omdannelse og fortætning.

 

Ny genbrugsplads i området nord for Horsens
Horsens Genbrugsplads er i dag en af Danmarks mest besøgte genbrugspladser. Presset på genbrugspladsen forventes at vokse i takt med, at Horsens by og de omkringliggende lokalcenterbyer vokser.

For at aflaste Horsens Genbrugsplads, skal der findes areal til en ny genbrugsplads nord for Horsens, i området Hovedgård, Vær og Egebjerg. I forbindelse med etableringen af den nye genbrugsplads, vil Vedslet Genbrugsplads blive lukket.

Arealbehovet vurderes at være 8,5 ha, inklusive evt. fremtidig udvidelsesmuligheder. Det skal som udgangspunkt undersøges, om den nye genbrugsplads evt. kan rummes i eksisterende udlæg til erhverv i kommuneplanen.

Nye arealer til nyttiggørelse af overskudsjord
I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2021-2033 skal det undersøges, om der kan findes nye arealer til placering af overskudsjord, så jorden kan nyttiggøres til f.eks. støjvolde eller nye, rekreative arealer.

 


Kortet ovenfor viser interesseområder for byvækst til bolig- og erhvervsformål og nye potentielle byomdannelses- og byfortætningsinteresser. Du kan zoome og søge i kortet. Du kan hente en printbar pdf-version af kortet her.