Handlinger

Planstrategiens tre strategiske retninger og tolv fokusområder sætter langsigtede mål for den fysiske udvikling af Horsens Kommune. De giver hver for sig og på tværs anledning til en række konkrete handlinger, der bidrager til den ønskede udvikling gennem den fysiske planlægning.

I regi af Kommuneplan 2021-2033 drejer det sig om følgende handlinger:

 • Servicetjek af kommunens erhvervsområder: Gennemgang af erhvervsområderne med henblik på at vurdere behov for justering af anvendelsesbestemmelser, og vurdere omdannelsespotentiale til nye byfunktioner.
 • Detailhandelsanalyse 2020 for Horsens Kommune. Analysen skal blandt andet belyse:
  • Horsens Kommunes konkurrencedygtighed i forhold til de regionale detailhandelsforhold i Østjylland
  • Udviklingen i antal butikker, butiksstørrelser, dækningsgrader, handelsoverskud og omsætning i bymidter, bydelscentre og områder til butikker med særlig pladskrævende varer i detailhandelsstrukturen.
  • Udviklingsforhold, der påvirker detailhandelsudvikling, herunder demografi og samfundsmæssige udviklingstendenser
  • Fremtidige behov for detailhandelsplanlægning i kommunen
 • Kortlægning af de enkelte byers og bydeles særlige kvaliteter og identiteter, der kan indgå som et kvalitativt element i den fysiske planlægning.

De strategiske retninger og fokusområder hænger også sammen med og understøtter en række handlinger på andre områder end den fysiske planlægning, og som gennemføres i Horsens Kommune. Det drejer sig om følgende handlinger:

 • Områdefornyelse til lokalområderne (besluttet i Horsens Kommunes budgetaftale for 2019-2022)
 • Nedrivningspulje målrettet faldefærdige bygninger i landsbyerne (besluttet i Horsens Kommunes budgetaftale for 2019-2022)
 • Klimakommune Plus+ (besluttet af Horsens Byråd, februar 2019)
 • Bevæg dig for livet, Visionsaftale 2019-2024 (vedtaget af Horsens Byråd 29. april 2019)
 • Helhedsplan for Boller Landskaber, udviklingsplan for natur, landskab og rekreative faciliteter i Horsens Syd (godkendt af Horsens Byråd 17. juni 2019, Teknik og Miljø)
 • Coast to Coast Climate Challenge (6-årigt klimatilpasningsprojekt, der forløber i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022, Teknik og Miljø)
 • Lokalsamfundspolitik (under udarbejdelse, Teknik og Miljø)
 • Arkitekturpolitik (under udarbejdelse, Teknik og Miljø)
 • Friluftsstrategi (under udarbejdelse, forventes gennemført medio 2020, Kultur og Medborgerskab / Teknik og Miljø)
 • Helhedsplan for omdannelse af Åkvarteret (under udarbejdelse, forventes gennemført ultimo 2020, Teknik og Miljø)
 • Biodiversitetsstrategi (under udarbejdelse, forventes færdig ultimo 2020, Teknik og Miljø)
 • Bosætningsstrategi (under udarbejdelse, forventes færdig primo 2020, Direktionens Stabe)
 • Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030 (vedtaget 29. oktober 2019, Teknik og Miljø)
 • Formidlings- og bæredygtighedshuset "Stablen" (under Horsens Kommunes Ressourceplan 2019-2030, Teknik og Miljø)
 • Strategisk Energiplan (forventes udarbejdet 2020/2021, Teknik og Miljø)


På baggrund af de strategiske retninger og fokusområder forslås der igangsat nye handlinger, der kan være med til at understøtte udviklingen. Det drejer sig om følgende handlinger:

 • Samlet stiplan for Horsens Kommune (forslag til ny handling, Teknik og Miljø)
 • Klimastrategi (forslag til ny handling, Teknik og Miljø)