Formidling skaber basis for fælles handlinger

Horsens Kommune arbejder med en bred vifte af indsatser på tværs af forvaltnings- og fagområder, der skal sikre, at Horsens Kommune er og forbliver et attraktivt sted at leve og drive virksomhed i.

Opgaverne spænder bredt fra at skabe rammer for det gode hverdagsliv for borgere og erhvervsliv samt for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder, fremme en bæredygtig udvikling, beskytte vores varierede natur og dyreliv og tilpasse os de klimaforandringer, vi står over for nu og i fremtiden. Det er store opgaver, som Horsens Kommune ikke kan løfte alene. Vi har et fælles ansvar både som kommune, virksomhed, interesseorganisation og borger, og alle skal tage et aktivt medansvar.

Formidling og synliggørelse af viden danner basis for et godt samarbejde mellem Horsens Kommune og vores mange foreninger og organisationer, virksomheder og borgere. Vi skal derfor bruge dialog, kommunikation og vidensdeling som vigtige værktøjer i vores opgaveløsning, da det er afgørende for, at vi i fællesskab kan passe på og forvalte vores arealressourcer, byer, natur og landskaber.

Vidensdeling skal ske på tværs af aldersgrupper, og vi kan med fordel inddrage børn og unge og stille viden til rådighed for skoler og uddannelsesinstitutioner til læring om fremtidens udfordringer. Det er børnenes og de unges fremtid, vi forvalter. Derfor skal de have en stemme på lige vilkår med de voksne. Og her spiller viden og dialog en stor rolle.

Der er et politisk fokus på naturværdier, og i den brede offentlighed er der en stigende efterspørgsel og interesse for naturen og adgangen til store og små naturoplevelser i hverdagen. Vi skal som kommune være med til at formidle de mange naturtilbud og –faciliteter, som Horsens Kommune rummer. Formidlingen af vores landskabs-, natur- og kulturarv er med til at skabe en øget bevidsthed om de kvaliteter og særkender, som Horsens Kommune rummer. Spændende formidling af naturen kan desuden være med til at inspirere flere til at komme ud og til at øge viden og forståelse for naturen. Viden om og forståelse øger naturoplevelsen og sikrer, at vi bruger naturen på en måde, så de kommende generationer også kan få glæde af den.

Horsens Kommune arbejder på en friluftsstrategi med fokus på den rekreative benyttelse af natur og friluftsområder. Strategien skal være med til at formidle de mange tilbud og muligheder, der er for at komme ud og røre sig.

Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring og global opvarmning er, og hvordan det påvirker vores hverdag nu og i fremtiden. Horsens Kommune arbejder på mange forskellige indsatser for at klimatilpasse kommunen og imødekomme de udfordringer med øgede vandmængder og ekstremregn, tørke og ressourceknaphed, vi uundgåeligt står overfor. Gennem en øget synliggørelse og formidling af vores kommunale mål og handlinger på klimaområdet og ved at guide borgere og virksomheder kan vi anvise, hvordan de selv kan agere klimavenligt og klimatilpasse sig.


Formidlings- og bæredygtighedshus
Byrådet har ambitioner om, at Horsens Kommune skal være en frontløber kommune inden for bæredygtighed. Det kræver, at vi alle tager et fælles ansvar. Horsens Kommune arbejder derfor bl.a. på at skabe et formidlings- og bæredygtighedshus, kaldet "Stablen". Stedet skal fungere som et lærings- og formidlingshus til kommunens borgere og uddannelsesinstitutioner og skal være et synligt eksempel på cirkulær økonomi. Huset er en del af Horsens Kommunes ressourceplan, hvori der foreslås en lang række andre formidlingsaktiviteter f.eks. et genbrugsbyggemarked, undervisningslokaler og kursuslokaler. Huset er dermed et tiltag der skal være med til at øge borgernes viden og forståelse for affald som en ressource. ”Stablen” skal således være et multisted, der rummer flere forskellige aktiviteter, der alle tager udgangspunkt i affaldssortering og cirkulær økonomi, men kan også rumme aktiviteter og vidensdeling om f.eks. klimatilpasning og -forebyggelse.

 

Dialog om den fysiske planlægning
I den fysiske planlægning er kommunen løbende i dialog med borgerne, interesseorganisationer og andre myndigheder i høringer og inddragende helhedsplanlægning for at sikre, at vi varetager alle interesser. Vi vil i Kommuneplan 2021 arbejde med en byudviklingsmodel, der skal skabe en yderligere synlighed ift. de tilvalg og fravalg, vi gør i forbindelse med udlæg af nye arealer til byudvikling. Det er både med til at give borgerne større indsigt og investorer og developere en større investeringssikkerhed, når det bliver mere tydeligt, hvilke interesser man politisk har vægtet.


Vi har et fælles ansvar
Horsens Kommune bærer et stort ansvar for at varetage samfundsinteresserne i forhold til at passe på og værne om vores natur og miljø til eftertiden. Men en del af ansvaret ligger også i det lokale fællesskab – i grundejerforeningen, vennekredsen, børnehaven, kolonihaveforeningen, på fællesvejen og i sportsklubben m.fl. Derudover har den enkelte borger også et ansvar for at agere mere bæredygtigt i vores forbrugsmønstre og vaner.

Formidling og oplysning er med til at fremme, at vi alle handler bæredygtigt, køber bæredygtigt og bor bæredygtigt. Det kan f.eks. være, når vi affaldssorterer, opsamler regnvand til vanding og toiletskyl, undgår madspild eller undlader at anvende sprøjtemidler. Det kan også være, når vi, lader bilen stå og tager cyklen eller samkører, eller når vi lader grønne arealer og vejrabatter vokse vildt til fordel for en øget biodiversitet.

 • Fælles arbejdsgrundlag for Byrådet 2018-2021 – Vækst og Kvalitet; øget borgerinvolvering i beslutninger om kommunens udvikling

 • Fælles arbejdsgrundlag for Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 - Vi skaber verdens bedste store by; involvere borgerne i forbindelse med Horsens’ udvikling, Vi udvikler og bruger morgendagens løsninger; invitere erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne ind til udvikling og afprøvning af nye løsninger, Vi vil en tilgængelig natur for alle; styrke formidlingen af Horsens Kommunes fantastiske natur.

 

 • Friluftsstrategi

 • Formidlings- og bæredygtighedshuset "Stablen"

Se en samlet oversigt over alle handlinger her

 

 • Delmål 11.3

  Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapaciteten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring i alle lande

  Hvad peger det på i den fysiske planlægning
  Øget fokus på borgerinddragelse i planlægningen.

 

 • Delmål 12.8

  Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

  Hvad peger det på i den fysiske planlægning
  Fokus på at informere om de muligheder – og begrænsninger – som den fysiske planlægning giver, både i forhold til bosætning, byudvikling, grønne områder, natur, landskab m.m.